U bevindt zich op: Home Projecten Lopende projecten Strategisch verkeer- en vervoermodellen

Strategisch verkeer- en vervoermodellen

Deze pilot is gericht op verbetering van de functionaliteit van vrachtverkeer modellering.

Verkeer 

Deelnemende partners: PBL, RIVM, RWS , TNO en het Kennis Instituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM)

Looptijd

Dit project is gestart per 1 november 2013 en eindigt eind 2014. Deze pilot is primair gericht op verbetering van bestaand modelinstrumentarium op het gebied van vrachtverkeer en levert op: Een modelspecificatie, een werkend prototype en een evaluatie van deze samenwerkingsvorm.

Ontwikkelagenda 

RWS heeft een Meerjarenagenda voor de ontwikkeling, actualisatie en beheer van het strategisch Verkeer en Vervoer instrumentarium. Hierin staat op hoofdlijnen wat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op korte en op langere termijn aan kennis, data en functionaliteiten van strategische verkeers- en vervoermodellen nodig heeft. Deze ontwikkelagenda is leidend voor nut en noodzaak van vernieuwingen en vormde voor RWS het uitgangspunt voor de keuze van het onderwerp voor een pilot. De pilot wordt in samenwerking met TNO, RIVM en het PBL onder de vlag van het NMDC uitgevoerd.

Vervoermiddelkeuze module

De Meerjarenagenda van IenM heeft een vervoermiddelkeuze module als behoefte met hoge prioriteit aangemerkt. De vervoermiddelkeuze bepaalt de verdeling van het vrachtverkeer over de weg over voertuigtypen. Het gebruik van een ander voertuigtype of een andere beladingsgraad leidt tot andere kosten en logistieke keuzes. Dit heeft als consequenties bijvoorbeeld meer of minder verplaatsingen, lege ritten, en hogere of juist lagere aslasten. Dit kan weer een effect hebben op de routekeuze (de beschikbare routes kunnen immers verschillen voor de verschillende voertuigtypes), de emissies van het vrachtverkeer en de verkeersafwikkeling.
Veranderingen in het gebruik van voertuigtypen kunnen dus verschillende effecten hebben die relevant zijn voor MIRT verkenningen en planstudies. Ook kan het gebruik van andere voertuigtypen worden beïnvloed door regelgeving: toegestane maten en gewichten en milieuvereisten. Ook een mogelijke beprijzing naar emissieklassen kan de modellering van vervoermiddelkeuze meer urgent maken omdat er dan vragen gesteld zullen worden over de invloed van de tarieven op de vervoermiddelkeuze die immers invloed heeft op de beleidsdoelen in de SVIR.

Naar boven

Beleidsvragen binnen het kwaliteitskader strategische Verkeer- en Vervoersmodellen

Vanuit de inventarisatie van informatiebehoefte van IenM die door RWS periodiek wordt uitgevoerd, zijn de volgende vragen naar voren gekomen die verband houden met vervoermiddelkeuze:

  • De aanleg van de Tweede Maasvlakte leidt tot extra vrachtverkeer met uiteenlopende bestemmingen. Wat is de samenstelling van voertuigtypen die gebruikt gaan worden?
  • Wat is het effect van een verandering van de samenstelling van voertuigtypen van het vrachtverkeer, zoals de toename van het aantal kleine vrachtwagens, op de verkeersbelastingen en de congestieniveaus op het hoofdwegennet en onderliggend wegnet?
  • Welke maximale levensduur van kunstwerken wordt gezien als optimaal of aanvaardbaar voor de aanleg- en onderhoudsstrategie voor het hoofdwegennet, en in hoeverre hangt deze levensduur af van de voertuigtypen van het vrachtverkeer? Inzicht in vervoermiddelkeuze kan dus belangrijke informatie geven voor het onderwerp onderhoud en vervanging infrastructuur.

De samenwerking

Deze vraag van IenM is bij de verkennende gesprekken met de NMDC-partners TNO, RIVM en PBL als het meest kansrijke onderwerp aangemerkt voor de pilot. Alle drie de betrokken partijen hebben specifieke kennis over dit thema en delen de specifieke ontwikkelbehoefte en vinden het van belang op dit terrein verdere ontwikkelingen in gang te zetten.
Het belang van PBL bij dit onderwerp zit in het verbeteren van haar ramingen van transport, emissies en energiegebruik.
Met betrekking tot het RIVM geldt dat zij verantwoordelijk is voor de jaarlijkse grootschalige concentratiekaarten voor het NSL en de grootschalige depositiekaarten voor het PAS. Het is vanuit die verantwoordelijkheid dat RIVM belangrijk vindt om over  instrumentarium en betrouwbare info te beschikken op het gebied van emissies van vrachtverkeer. Voor TNO is de kennis van belang voor het beter ramen van de emissies van vrachtverkeer, en de onderliggende factoren en mogelijke beleids- en wetgevingsinstrumenten. Ook hoopt TNO de nieuwe inzichten in te zetten bij het beter bedienen van de logistieke dienstverleners.

Naar boven

 

Meer informatie:

 

Contactpersoon:

 

Zoeken:

Service