NMDC

Over de projecten

Er lopen verschillende projecten op het gebied van ecosystemen, klimaat, landschap en cultuur, oppervlaktewater, bodem- en grondwater, lucht, weer, geluid en gezondheid.

De afgeronde projecten betreffen projecten uit NMDC 1.0 in de periode 2010-2012. Toen waren de projecten onderverdeeld in Innovatieprojecten, Leerprojecten en Verbetertrajecten. De Innovatieprojecten dienden een totaalbeeld van de leefomgeving. De ambitie was gericht op het integreren van bestaande ruimtelijke, water- en atmosfeermodellen met modellen voor de kwaliteit van de leefomgeving. De Leerprojecten waren pilots, die aanhaken op bestaande projecten en waren gericht op de vraag hoe de faciliteiten van het NMDC er in de toekomst uit moeten gaan zien. De Verbetertrajecten waren gericht op het inhoudelijk verbeteren van de model- en data-infrastructuur met bevindingen en ervaringen uit de leerprojecten.
De lopende projecten betreft de periode 2013-2014. Voor deze projecten geldt dat ze goed aansluiten bij bestaande werkzaamheden van meerdere partners en er kon geld voor worden vrijgemaakt. Niet alleen enkelvoudige projectresultaten tellen, er wordt tevens aandacht besteed aan evaluatie van de samenwerking, zowel inhoudelijk als qua proces.

 

Criteria

Om vast te stellen of een project bij het NMDC past of niet zijn enkele criteria bedacht:

  1. gestructureerde samenwerking: bindt meer dan één partner en richt zicht op betreffende de fysieke leefomgeving en daartoe ingezette of daar uit voorkomende data en modellen.
  2. kwaliteitsverbetering en synergie: voor het project benutten partners elkaars unieke kennis, expertise en technologie (reductie kwetsbaarheid door kritische massa, koppeling/integratie/validatie van modellen en dataverzamelingen, delen ICT)
  3. kostenefficiënte: samenwerking in het project leidt tot vermindering van de uitvoeringskosten of tot het genereren van inkomsten

Bijbehorende uitspraken zijn ‘onvoldoende’, ‘matig’ of ‘goed’.
Door de program board is vastgesteld dat een potentieel project aan criteria 1 en 2 moet voldoen, criteria 3 is geen ‘knock-out’.

 

Beoordelingsproces

Het toetsen aan de criteria is aanvankelijk een zelfbeoordeling door de deelnemende NMDC partners, welke in de Partner Board vergadering wordt besproken.
Indien het project als matig uit de beoordeling komt, kan het PB over een ‘go-no go’ beslissen.
Indien voldoende aan de criteria wordt voldaan dient een business case (doelstelling, voor en nadelen van samenwerking en voordelen partners) opgesteld te worden door de projectleider.

NMDC projecten