NMDC

Over NMDC

Het Nationaal Modellen- en Datacentrum voor de leefomgeving (NMDC) bundelt kennis voor leefomgeving en milieu. Het NMDC is een samenwerkingsverband tussen KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Deltares, RWS, Wageningen Environmental Research en TNO.

 

Computermodellen en (meet)data spelen hierbij een belangrijke rol. Om een integrale aanpak van de modellen en data te stimuleren en versnippering van de onderzoekscapaciteit te voorkomen, is het Nationaal Modellen- en Data Centrum voor de leefomgeving (NMDC) tot stand gebracht. De partners delen elkaars kennis en expertise, stemmen modellen data- en infrastructuur zoveel mogelijk af en stimuleren gezamenlijk gebruik door samen te werken.

NMCD 1.0

Na een haalbaarheidsstudie en een kwartiermakersfase is in april 2010 het programma NMDC 1.0 gestart met steun in de vorm van een subsidie uit het Programma Vernieuwing Rijksdienst (VRD). Het programma NMDC 1.0 bestond uit vijftien projecten. Er is een brochure uit 2011 over de opzet van de samenwerking en het programma. Er is ook een brochure uit 2012 met daarin de belangrijkste resultaten van deze projecten. Verder vindt u op deze website onder het tabblad projecten meer informatie over de afgeronde projecten.

Waar we nu staan (NMDC 2.0)

NMDC 2.0

NMDC wordt niet langer financieel ondersteund met een basissubsidie, maar de partners brengen zelf een bedrag op om samenwerking te faciliteren. Het belang van kennis en ervaring delen nog steeds wordt gevoeld. Wat we hebben geleerd uit NMDC 1.0 willen we actief benutten en verder gaan uitbreiden. Daarom is er in april 2013 een convenant opgesteld en ondertekend door de partners.

Afspraken op verschillende niveaus

Afspraken op verschillende niveaus

Om goede samenwerking te bewerkstelligen is er aandacht nodig voor het NMDC op alle niveaus in de organisaties. De eerste fase van het NMDC (NMDC 1.0) kenmerkte zich door een goede en inspirerende samenwerking op de werkvloer. Rekenfaciliteiten en zoiets als federatieve autorisatie hoort op dit niveau thuis. Specialisten zoeken van nature niet de breedte. Dit is meer de taak van afdelingshoofden of sectorhoofden. De NMDC Partner Board is samengesteld uit vertegenwoordigers van die managementlaag. Zij signaleren de noodzaak tot nieuwe projecten en vormen de brug tussen werkvloer en bestuur. Als er knelpunten optreden (bijvoorbeeld op het gebied van eigendomsrechten) moeten deze op bestuurlijk niveau worden opgelost. De bestuurders van de sommige partners (maar niet alle) nemen deel aan de Kenniskamer I&MMinisterie van Infrastructuur en Milieu. Zij kunnen het overzicht bewaren over flankerend beleid(bijvoorbeeld het open data beleid).

Deelnemers aan de Partner Board (PB)

Deelnemers aan de Partner Board (PB)

Voorzitterschap bij KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

 • Gerard Blom (Deltares)
 • Gertjan Reinds (Wageningen Environmental Research)
 • Guus Velders (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 • Werenfried Spit (KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
 • Sido Mylius (PBL Planbureau voor de Leefomgeving)
 • Karin Middeljans (RWS)
 • Martijn Schaap (TNO)
 • Dirk-Jan Griffioen (SSC Campus)

Deelnemers aan de Raad van Toezicht

Voorzitterschap bij PBL Planbureau voor de Leefomgeving

 • André van Lammeren (PBL Planbureau voor de Leefomgeving)
 • Gerard van der Steenhoven  (KNMI)
 • Bram de Vos (Wageningen Environmental Research)
 • Toon Segeren (Deltares)
 • Kees van Luijk (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 • Katja Portegies (RWS)
 • Marinke Wijngaard (TNO)

Contactinformatie

Nationaal Modellen- en Data Centrum voor de leefomgeving

Postbus 85467
3508 AL Utrecht
The Netherlands
Tel: +31 (0)88 335 77 70
Internet: www.nmdc.eu
Email: NMDC@deltares.nl

Ontdek NMDC