NMDC partners werken samen aan het Nationaal Water Model ten behoeve van het Deltaprogramma met modules voor het berekenen van waterstanden en waterstromen.

Deelnemende partners: KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, RWS en Deltares.

Nederland staat voor grote uitdagingen rond klimaatverandering. Onze delta is kwetsbaar voor zeespiegelstijging en hogere rivierafvoeren. Maar ook extreme droogte kan in de toekomst schadelijke gevolgen hebben voor natuur en economie. Voor waterveiligheid, zoetwater maar ook voor waterkwaliteit ligt een groot aantal lange termijn doelen waarvoor geldt dat nú beleid nodig is. Computermodellen helpen daarbij.

 

Inzicht in de gevolgen van klimaatverandering

Het Nationaal Water Model geeft inzicht in de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland door het maken van zogeheten basisprognoses van de waterbeweging voor:
•    Veiligheid
•    Waterbeschikbaarheid
•    Waterkwaliteit

Deze prognoses bevatten op basis van gewijzigde klimaat en/of modelinzichten telkens een doorkijk naar 2050 en 2085 op de veranderingen die Nederland te wachten staan. De basisprognoses worden geleverd op vaste momenten voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dat ze gebruikt voor het ijken van de doelstellingen. Zowel projecten op landelijke als op regionale schaal kunnen gebruik maken van de uitkomsten. De eerste basisprognoses zijn voorzien in 2017.
Naast basisprognoses is het ook mogelijk om met het Nationaal Water Model maatregelen door te rekenen.

 

Wat zijn de voordelen

Uniformiteit en consistentie van uitkomsten tussen projecten en programma’s. Iedereen gaat uit van dezelfde modellenbasis en randvoorwaarden. Dit voorkomt onnodige discussie en kosten.

Het rekencentrum voor het Nationaal Water model is ondergebracht bij het KNMI. Dat biedt de overheid en kennisinstituten voordelen:

  • Bundeling van schaarse expertise en kennis modellen
  • Acceptatie en gebruik van Nationaal Water Model door alle overheden
  • Platform voor lange termijn ontwikkeling en samenwerking kennisinstituten

 

Waarvoor zijn basisprognoses onder andere te gebruiken

•    Berekening toekomstige dijkhoogtes
•    Waterverdelings- en waterkwaliteitsvraagstukken
•    Toekomstig tekort aan koelwater
•    Lange termijn beheer en onderhoud van de natte kunstwerken van Rijkswaterstaat
•    Gevolgen voor de landbouw
•    Zoutindringing
•    et cetera

Deelnemende partners

Meer informatie

Contactpersoon

https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/11/download-1.jpg