In 2015 is een pilot gestart voor toekomstige hosting van grondwatermodellen bij het NMDC, voor het hydrologisch modelinstrumentarium voor het IJsselmeergebied, AZURE.

Deelnemende partners: opdrachtgevers van het hydrologische instrumentarium AZURE; een samenwerking van overheden, kennisinstituten en bedrijfsleven (zie http://www.azuremodel.nl/).

Sinds 2012 wordt bij het NMDC het Nationaal Water Model (opvolger Deltamodel) gehost. Dit landsdekkend modelinstrumentarium bevat rekenkernen voor de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. De ontwikkeling rond hosting van modellen bij NMDC wordt met belangstelling gevolgd door meerdere partijen, waaronder het NHI (Nederlands Hydrologisch Instrumentarium). Voor AZURE, een regionale toepassing van het NHI (Nederlands Hydrologisch Instrumentarium) is in het voorjaar van 2015 een pilot gestart voor hosting bij het NMDC.

In de pilot wordt de performance bij het NMDC onderzocht en verkend of dit mogelijkheden biedt om in de toekomst één rekenomgeving te realiseren die voor meerdere modellen voordelen biedt, zoals schaalvoordelen en het op efficiënte wijze toegang bieden aan meerdere gebruikers. De beoogde toekomstige hosting van meerdere modeltoepassingen bij het NMDC zal naar verwachting bijdragen aan het vergroten van de samenhang van data en modellen in Nederland.

Deelnemende partners

Contactpersoon

https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/Hosting-Grondwatermodellen.jpg