In welke mate benaderen mijn modeluitkomsten de werkelijkheid?

De Leidraad Onzekerheden brengt onzekerheden in de model(keten) in kaart. Zowel kwantitatief als kwalitatief. De leidraad is toegepast op de modellenketens die bij de studie naar de toekomstige waterbeheersproblematiek voor Walcheren (verzilting) en de Baakse Beek (verdroging) worden gebruikt.

 

Gesimuleerde gewasopbrengst beter inzichtelijk

Door de koppeling van het GeoTOP ondergrondmodel aan het Zoet-Zout grondwatermodel kan de ondergrond, en de daarmee gepaard gaande onzekerheden met betrekking tot de grondsoort en doorlatenheid, in beeld worden gebracht. Zo wordt zichtbaar hoe de gesimuleerde gewasopbrengst wordt beïnvloed door de manier waarop de ondergrond in kaart is gebracht en in een model is verwerkt.

 

Relatie tussen hydrologie en gewasgroei zichtbaar

Dankzij de koppeling van de simulatie gewasgroei aan het hydrologisch model SWAP worden de effecten van het klimaat op de relatie tussen hydrologie (waterhuishouding) enerzijds en gewasgroei anderzijds voor het bovenste deel van de bodem beter zichtbaar.

https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/Kritische-Zone.jpg