Verwachtingssysteem luchtkwaliteit sterk verbeterd

Het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut maakt dagelijks met het LOTOS-EUROS model een luchtkwaliteitsverwachting voor het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dit operationele verwachtingssysteem is verbeterd en geschikt gemaakt voor releases van nieuwe modelversies. Nu functioneert het systeem bijna volcontinu, zodat het KNMI nog nauwelijks naar een back-up methode hoeft over te schakelen.

 

Actuele situatie

Op de website van het RIVM staat naast de actuele situatie op basis van metingen, ook de verbeterde luchtkwaliteitsverwachting voor fijnstof en ozon.

Uitgave NMDC

Het traject om een release van een onderzoeksmodel te operationaliseren, kent een aantal generieke kanten. Deze algemene aspecten rond de operationalisering van (delen van) een onderzoeksmodel en de specifieke toepassing van LOTOS-EUROS, inclusief governance-aspecten, staan beschreven in het rapport ‘Operationalisering van onderzoeksmodellen, casus: het luchtkwaliteitsmodel LOTOS-EUROS’.

 

Standaard beheer en onderhoud LOTOS-EUROS in zicht

De documentatie van LOTOS-EUROS is verbeterd, samengevoegd en beschikbaar gesteld op de website van LOTOS-EUROS. Ook de zichtbaarheid van het model is verbeterd. Zo is een aantal noodzakelijke stappen gezetten om tot een standaard beheer & onderhoud van het LOTOS-EUROS model te komen. De stappen om van een onderzoeksmodelversie naar een nieuwe release te komen, zijn zo uniform mogelijk vastgelegd.

Op de website van LOTOS-EUROS is documentatie, een versierelease, een validatierapport en een user guide te vinden.
http://www.lotos-euros.nl/

 

Fijnstofverwachtingen

Voor fijnstof is het moeilijk om verwachtingen te maken. De standaardberekeningen verbeteren sterk door ze te combineren met kennis uit metingen. Hiervoor is een methode ontwikkeld en toegepast. De modeloutput wordt nabewerkt met (kennis uit) meetgegevens.

 

Inzicht in herkomst van de luchtverontreiniging

Met de brontoerekeningsmodule van LOTOS-EUROS is het mogelijk om de luchtverontreiniging te volgen die afkomstig is van specifieke emissiebronnen. De module is in de nieuwe release van LOTOS-EUROS geïntegreerd, waarmee het prototype operationeel en beschikbaar is voor alle LOTOS-EUROS-modelgebruikers.

Waar komt de smog vandaan? Een label hangen aan de uitstoot van een specifieke bron of bronsoort zodat de bijdragen in ruimte en tijd kan worden gevolgd. Deze methodiek is toegepast in een model voor luchtverontreiniging maar is mogelijk ook bruikbaar in waterkwaliteitsmodellen.

 

Beleidsanalyses voor 2050: het effect van klimaatbeleid voor de luchtkwaliteit

Klimaatbeleid heeft ook gevolgen voor de luchtverontreiniging. Met het LOTOS-EUROS-model wordt de emissie en verspreiding berekend van luchtverontreinigende stoffen als fijnstof en NOx in Europa in 2050. Daarmee krijgen beleidsmakers inzicht in de gevolgen van mogelijke beleidspakketten in het kader van het klimaatbeleid.

https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/Resultaten-LOTOS-EUROS.jpg